Ogólne warunki przewozu

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zlecenia, są integralną częścią zlecenia przewozu i wraz z treścią zlecenia przewozu stanowią umowę przewozu zawieraną pomiędzy Jastim Sp. z o.o. , zwaną dalej Zleceniodawcą, a przewoźnikiem działającym na jej zlecenie, zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Przewoźnikiem.

2. Przyjęcie zlecenia przez Zleceniobiorcę (w tym przyjęcie zlecenia w drodze przystąpienia do jego wykonania) oznacza jednocześnie akceptację poniższych Ogólnych Warunków Zlecenia.

I. DEFINICJE:

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Zlecenia poniższe pojęcia oznaczają:

a) Umowa przewozu – umowę w zakresie świadczenia usług przewozowych,
b) Przedmiot umowy – świadczenie usług przewozowych w transporcie krajowym i międzynarodowym,
c) Usługi przewozowe – usługi przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz wszelkie czynności związane z realizacją tych przewozów,
d) Środki transportu – wszelkiego rodzaju ciągniki siodłowe, pojazdy ciężarowe, pojazdy członowe, naczepy, przyczepy, cysterny, lawety oraz inne środki, którymi lub w których Zleceniobiorca wykonuje transporty objęte umową,
e) Zezwolenia – rozumie się także licencje, pozwolenia, uprawnienia, zaświadczenia i inne uprawnienia wydawane przez organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy
f) Polisa – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz ubezpieczenia obowiązkowe związane z realizacją zlecenia przewozowego,
g) Dokumenty – wszelkie dokumenty konieczne do wykonania przewozu i odpraw celnych określone przez Zleceniodawcę lub wymagane przepisami prawa (np. EUR 1 lub inne świadectwa pochodzenia, oryginały faktur, specyfikacje, zezwolenia)
h) List przewozowy – dokument potwierdzający fakt przyjęcia towarów do przewozu oraz wykonanie usługi przewozu zgodnie z uregulowaniami Konwencji CMR lub Prawa Przewozowego,
i) Klienci – klienci Zleceniodawcy, na rzecz których wykonywane są Usługi przewozowe,
j) Sprzęt powierzony – wszelkie wyposażenie i inne przedmioty udostępnione przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy w ramach wykonywania niniejszej umowy.
k) Kierowca – pracownik Zleceniobiorcy lub osoba współpracująca z Zleceniobiorcą, wykonująca usługi przewozowe na rzecz Zleceniodawcy. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zlecenia określa się obowiązki kierowcy, dotyczą one w takim samym stopniu Zleceniobiorcy.
l) Zlecenie Przewozowe – zlecenie wykonania usług przewozu udzielone Przewoźnikowi przez Zleceniodawcę,
m) Prawo Przewozowe – ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.),
n) Konwencja CMR – Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokole podpisania, sporządzonych w Genewie 19 maja 1956 r. z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238 z późn. zm.),
o) Ustawa SENT – ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 708 z późn. zm.
p) Towary niebezpieczne (ADR) – towary określone w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 2011 r. poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłoszonymi we właściwy sposób i obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi.

II. ZASADY REALIZACJI PRZEWOZU

1. Czas wolny od opłat postojowych:
a) 24 h wolne od postoju dla załadunku, rozładunku i odprawy celnej w EU
b) 48 h wolne od postoju dla załadunku, rozładunku i odprawy celnej poza EU
2. Przestoje muszą być udokumentowane na karcie postoju lub na liście przewozowym w polu „zastrzeżenia przewoźnika” i potwierdzone odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę przesyłki pieczątką i podpisem. O zaistniałym przestoju należy natychmiast poinformować Spedytora nadzorującego zleconą usługę transportową. Opłata postojowa nie przysługuje na czas postoju w niedzielę, dni świąteczne i wolne od pracy i/lub z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej za nieterminowe (zbyt wczesne lub zbyt opóźnione) podstawienie pojazdu pod załadunek lub rozładunek określony w zleceniu transportowym w wysokości 50 EURO w przypadku nieterminowości do 0,5 godziny, 100 Euro w przypadku nieterminowości od 0,5 godziny do 2 godzin, w przypadku nieterminowości powyżej 2 godzin wartość frachtu, jednak nie mniej niż 100 Euro.
4. Brak podstawienia środka transportu, podstawienie nieodpowiedniego środka transportu, podstawienie środka transportu niezdatnego do załadunku, opóźnienie w dostawie  skutkuje zobowiązaniem Zleceniobiorcy do zapłaty kary umownej w wysokości ustalonej w zleceniu ceny frachtu.
5. Odstąpienie przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy przewozu po jej zawarciu powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 100 % wartości frachtu.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia na załadunek pojazdu z normą emisji spalin minimum EURO 5. Powierzchnia ładunkowa pojazdu musi być czysta, sucha i wolna od zapachów. Niedochowanie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym punkcie będzie skutkowało odmową załadunku oraz obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu.
7. Zleceniobiorca oświadcza iż, środek transportu wykorzystywany przez Zleceniobiorcę będzie przystosowany i wyposażone do przewozu Towarów niebezpiecznych (ADR), o ile zlecenie przewozu dotyczy takiego ładunku. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, iż każdy kierowca Zleceniobiorcy posiadał będzie aktualne uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).
8. Przewozy mogą być wykonywane jedynie za pomocą w pełni sprawnych technicznie środków transportu (posiadające ważne badanie techniczne), przeznaczonych do transportu danego rodzaju towarów, posiadających wszelkie niezbędne zezwolenia, spełniających wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. z dnia 28 września 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa o transporcie drogowym”) oraz ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 11 maja 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) (dalej jako: „Prawo o ruchu drogowym”), a także przepisów szczególnych odnoszących się do wykonywania przewozów towarów określonych rodzajów. Zleceniobiorca ma obowiązek wyposażyć Środki transportu, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Usług przewozu w:
a) odpowiednie środki łączności (telefon komórkowy) -zapewniające Zleceniodawcy stały kontakt z kierowcą,
b) urządzenia pozwalające na lokalizację Środka transportu oraz określenie trasy przewozu,
c) odpowiednie wyposażenie (np. pasy mocujące, maty antypoślizgowe, belki zabezpieczające itp.) zapewniające bezpieczeństwo transportowanych przesyłek, szczegółowo określonych w treści Zlecenia Przewozu.
9. Kierowca zobowiązany jest przy przyjęciu przesyłki sprawdzić ilość, stan przesyłki oraz zgodność z dokumentami przewozowymi i niezwłocznie zgłosić Zleceniodawcy stwierdzenie ewentualnych uszkodzeń lub braków, jak też nieprawidłowego opakowania lub innych okoliczności uniemożliwiających prawidłową realizację przewozu, w tym w szczególności niezdatności środka transportu do przewozu towaru danego rodzaju, a zastrzeżenia wpisać we wszystkie egzemplarze listu przewozowego. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nie zgłoszenie w/w okoliczności przed przystąpieniem do przewozu.
10. W przypadku uniemożliwienia przez nadawcę sprawdzenia przyjmowanego do przewozu towaru Podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem czynności ładunkowych, a po załadunku dokonać wpisu, iż nie miał możliwości sprawdzenia przyjmowanego towaru z podaniem powodu, we wszystkie egzemplarze listu przewozowego.
11. Kierowca jest zobowiązany dopilnować właściwego rozmieszczenia przesyłek na skrzyni ładunkowej oraz zabezpieczyć przesyłki na czas transportu, jak również sprawdzić prawidłowość zamknięć i nienaruszalność plomb. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie oraz zabezpieczenie ładunku na naczepie przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą ładunku w trakcie transportu.
12. Zleceniobiorca z chwilą wydania mu towaru przejmuje na siebie odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i ubytek przesyłki.
13. Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy w formie elektronicznej i na bieżąco aktualizować dane kierowców, którzy będą wykonywali transporty tj. imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz numer telefonu komórkowego.
14. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, aby kierowca wykonujący usługę zachował szczególną staranność i zabezpieczył pojazd wraz z przesyłką przed utratą, uszkodzeniem i ubytkiem. W czasie postoju kierowca jest zobowiązany pozostawić pojazd wraz z przesyłką na parkingu strzeżonym, a jeśli nie jest to możliwe – w miejscu zapewniającym maksimum bezpieczeństwa tj. na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym. Postój środka transportu wraz z przesyłką jest dopuszczalny poza miejscami wymienionymi powyżej jedynie w przypadku zajścia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
a) wypadek drogowy jakiemu uległ środek transportu,
b) awaria eksploatacyjna środka transportu lub/i jego wyposażenia uniemożliwiająca dowiezienie przesyłki do miejsca przeznaczenia,
c) konieczność pobrania paliwa na stacji benzynowej,
d) załatwianie formalności celnych na granicy/w urzędzie celnym,
e) postój samochodu w miejscu wydania przesyłki wskazanym w liście przewozowym w celu dokonania niezbędnych czynności formalnych umożliwiających wjazd samochodu na teren odbiorcy.
16. opuszczając samochód, kierowca powinien w szczególności zabrać dokumenty przewozowe z samochodu, zamknąć pojazd i uruchomić zamontowane w nim urządzenia przeciwkradzieżowe.
17. W przypadku szkód transportowych, nie wykonania lub wykonania zlecenia w innym terminie, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo niezapłacenia umówionej stawki frachtu i obciążeniae Zleceniobiorcy kosztami postępowania reklamacyjnego oraz przełożenie na Zleceniobiorcę kwoty faktycznie poniesionych strat. W przypadku reklamacji klienta należności za fracht oraz inne dotychczasowe zobowiązania zostaną wstrzymane do czasu zakończenia reklamacji.
18. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów podczas realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać ich akceptację ze strony Zleceniodawcy. Wszelkie koszty nie uzgodnione ze Zleceniodawcą ponosi Zleceniobiorca.
19. Zabrania się zlecenia przewozu lub czynności organizowania przewozu dalszym podmiotom, a w szczególności przewoźnikom i spedytorom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu. Przekazanie zlecenia dalszym podmiotom będzie traktowane ponadto jako rażące niedbalstwo.
20. Zleceniobiorcy nie wolno przewozić poza towarami stanowiącymi przedmiot niniejszego zlecenia dodatkowego ładunku bez pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu.
21. Przeładunek bez pisemnej zgody Zleceniodawcy jest zabroniony! Dokonanie przeładunku będzie skutkowało nałożeniem na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu oraz pełną odpowiedzialnością na niewidoczne uszkodzenia lub usterki dostarczonego towaru.
22. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych do wykonania transportu koncesji, zezwoleń, licencji oraz innych dokumentów związanych z rodzajem przewożonego towaru. Pojazd Zleceniobiorcy musi posiadać ważne aktualne badania techniczne oraz niezbędne dokumenty potwierdzające sprawności pojazdu do wykonania przewozu. Kierowca nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Jastim Sp. Z o.o karę umowną w wysokości frachtu oraz zwrócić wszelkie kary, opłaty i sankcje nałożone z tego tytułu przez organy państwowe lub kontrahenta.
23. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia, aby kierowca wykonujący przewóz miał sprawny telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z kierowcą oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości mms.
24. Kierowca ma obowiązek pozostawania w kontakcie telefonicznym ze Zleceniodawcą w czasie wykonywania przewozu. Brak możliwości kontaktu z kierowcą przez okres dłuższy niż 2 godziny będzie skutkował naliczeniem kary umownej w wysokości 500 PLN za każdy przypadek.
25. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub zakłóceń w realizacji zlecenia należy najpóźniej w ciągu 30 minut poinformować o nich Zleceniodawcę telefonicznie/SMS-em, a naruszenie tego obowiązku uprawnia Zleceniodawcę do nałożenia kary umownej w wysokości 500 PLN za każdy przypadek. Brak informacji będzie traktowany jako rażące niedbalstwo. Zmiany trasy, miejsc za/rozładunku mogą mieć miejsce wyłącznie pod warunkiem uzyskania akceptacji Zleceniodawcy w formie sms, e-mail.
26. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Zleceniobiorcy karami umownymi w wysokości 100 Euro za podanie błędnej informacji o położeniu pojazdu (brak możliwości kontaktu z kierowcą przez okres dłuższy niż 1 godzina)
27. Kierowca powinien posiadać czyste druki CMR.
28. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy wszelkich odszkodowań, kar umownych oraz innych należności jakimi Zleceniodawca został obciążony w związku ze świadczeniem usługi przez Przewoźnika w tym na skutek jego działania lub zaniechania. Zapłata powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż wynikający z wymagań ciążących na Zleceniodawcy. Przewoźnik wyraża zgodę na potrącenie wszystkich kar umownych jak również kwot specjalnego interesu z kwoty frachtu.
29. Podczas realizacji Zlecenia Przewozowego zabrania się kategorycznie:
a) przewozu innych przesyłek niż wymienione w zleceniu jeśli nie zostało to uzgodnione ze Zleceniodawcą w niniejszym zleceniu (zakaz doładunków),
b) przekazywania (odpłatnie i nieodpłatnie) przesyłki do przewozu innemu Przewoźnikowi na żadnym etapie realizacji przewozu (zakaz podwykonawstwa)
pod rygorem nałożenia kary umownej na Zleceniobiorcą w wysokości kwoty frachtu brutto.
30. Kierowca jest zobowiązany do weryfikacji odbiorcy przesyłki na podstawie dokumentów przewozowych i otrzymania pokwitowania odbioru opatrzonego pieczęcią firmową odbiorcy i czytelnym podpisem osoby odbierającej towar. W przypadku gdy odbiorca nie dysponuje pieczęcią firmową kierowca zobowiązany jest do uzyskania na liście przewozowym czytelnego podpisu osoby odbierającej towar i zgodnego z podpisem na dokumencie tożsamości.
31. Kierowca jest zobowiązany do nadzorowania i kontroli czynności rozładunkowych.
32. W przypadku wystąpienia szkody Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia na tę okoliczność protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności przedstawiciela odbiorcy przesyłki- zgodnie z przepisami prawa ( w szczególności Prawa przewozowego i Konwencji CMR a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe lub jeśli nie zgłosi się w wyznaczonym terminie Przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez kierowcę oraz przedstawiciela odbiorcy (lub osoby zaproszonej do sporządzenia protokołu) w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Zleceniodawca, Przewoźnik, i Odbiorca przesyłki. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do sporządzenia zdjęć dokumentujących rodzaj i zakres szkody.
33. W przypadku powstania szkody Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Zlecenia oraz przepisów prawa a w szczególności :
a) Przekazywania niezwłocznie Zleceniodawcy informacji dot. rozmiaru, rodzaju szkody i okoliczności jej powstania w formie protokołu,
b) Podejmowania wszelkich kroków zgodnie z Konwencją CMR lub Prawem Przewozowym w celu zgromadzenia dokumentów niezbędnych do udokumentowania przyjęcia lub odrzucenia odpowiedzialności za szkodę.
c) Podejmowania wszelkich działań mających na celu minimalizację rozmiarów szkody.
34. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby kierowca przestrzegał przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących zachowania się na terenie zakładów nadawcy i odbiorcy towaru. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do zapewnienia aby kierowca zachowywał się kulturalnie i profesjonalnie zarówno na miejscu załadunku jak i rozładunku towaru. Naruszenie obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie upoważnia Zleceniodawcę do nałożenia kary umownej do wysokości frachtu.
35. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w kraju na terenie, którego znajduje się w danym momencie jego pojazd. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną karę wynikającą z nieprzestrzegania tych przepisów.
36. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że naczepa pojazdu będzie wyposażona w odpowiednie dla przewożonego towaru środki zabezpieczające ładunek (minimum 18 pasów mocujących z klamrami, 24 narożniki, maty antypoślizgowe na całej powierzchni, łańcuchy itp.) Kierowca zobowiązany jest posiadać na załadunku i rozładunku odzież ochronną (obuwie ochronne z metalowym „noskiem”, kamizelka odblaskowa, okulary, kask ochronny, rękawice robocze)
37. Zlecenie uważa się za przyjęte przez Zleceniobiorcę do realizacji na warunkach opisanych w zleceniu przewozu oraz niniejszych Ogólnych warunkach Zlecenia i bez wnoszenia zastrzeżeń co do jego treści w przypadku braku pisemnej rezygnacji w ciągu 30 minut od otrzymania zlecenia. Warunkowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia wysłane przez Zleceniobiorcę nie zmienia pierwotnych warunków tego zlecenia. Wszelkie odstępstwa lub zmiany warunków zlecenia wymagają skutecznego pisemnego potwierdzenia przez Zleceniodawcę.
38. Przewoźnik zobowiązany jest do rozliczenia i weryfikacji jakościowej palet zwrotnych, oraz palet typu CHEP, jeśli transport tego wymaga. Ewentualna odmowa wydania palet zwrotnych przez odbiorcę przesyłki musi być udokumentowana na liście przewozowym, dokumencie WZ, oryginalnym kwicie paletowym, lub innym dokumencie wydawanym przez odbiorcę przesyłki. W przypadku palet typu CHEP Przewoźnik zobowiązany jest do potwierdzenia na liście przewozowym przez odbiorcę ilości dostarczonych palet CHEP. Przewoźnik jest zobligowany do rozliczenia palet zwrotnych oraz palet typy CHEP w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Łączna suma palet przyjętych przez Odbiorcę nie może być mniejsza niż suma palet wydanych do przewozu. W innym przypadku zostanie wystawione obciążenie z tytułu nierozliczonych palet zwrotnych, oraz palet typu CHEP w wysokości 75,00 PLN za 1 szt
39. Zleceniobiorca musi posiadać aktualną i opłaconą polisę OC z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość ładunku, posiadać klauzule zapewniające ochronę ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz zawierającą brak wyłączeń terytorialnych dla realizacji przyjętego zlecenia. Jeżeli wartości towaru w zleceniu nie podano to wymagana minimalna suma gwarancyjna OCP- 300 000 Euro.
40. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w zleceniu przewozu i Ogólnych Warunkach Zlecenia kar umownych.
41. Przewozy odbywają się według zasad Polskiego Prawa Przewozowego lub Konwencji CMR, pracujemy w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne.
42. Podczas załadunku / rozładunku wymagane jest zabezpieczenie pojazdu klinami przez Zleceniobiorcę oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach załadunku/rozładunku

III. WARUNKI REALIZACJI PRZEWOZU W OPARCIU O PRAWO PRZEWOZOWE

Oryginalny list przewozowy musi zawierać:
 – nr rej. pojazdu oraz nazwę Przewoźnika, 
– nazwisko kierowcy,
 – potwierdzenie odbioru przesyłki przez odbiorcę „bez zastrzeżeń” zawierające pieczęć firmową, podpis i datę, a w przypadku braku pieczęci, czytelny podpis i numer dowodu osobistego.
 W celu wykonywania zawartej umowy – zlecenia transportowego, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po ustaniu ww. celu, dane te zostaną zniszczone. W żadnym innym celu, pozyskane dane nie będą wykorzystywane.

IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEWOZU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Zleceniobiorca oświadcza, że pojazd jest przystosowany do przewozu artykułów spożywczych, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym przewozu żywności i artykułów spożywczych. 

V.  WARUNKI REALIZACJI PRZEWOZU W OPARCIU O KONWENCJĘ ADR

Zleceniobiorca oświadcza, że pojazd i kierowca spełniają wymagania Konwencji ADR oraz że poniesie wszelkie konsekwencje w przypadku realizacji zlecenia transportowego pojazdem nie uprawnionym do tego rodzaju przewozu lub z kierowcą nie posiadającym odpowiednich uprawnień. 

VI.  WARUNKI REALIZACJI PRZEWOZU W OPARCIU O KONWENCJĘ ATP

Zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymania w pojeździe temperatury zgodnej ze zleceniem transportowym. Potwierdzeniem tego faktu jest wydruk termografu, który musi zostać dostarczony do Spedytora wraz z kompletem wymaganych dokumentów zwrotnych do danego zlecenia transportowego. Temperatura podjęcia oraz dostarczenia przesyłki musi być również wpisana i potwierdzona przez nadawcę i odbiorcę w odpowiednim polu listu przewozowego.

VII. WARUNKI PRZEWOZU W OPARCIU O USTAWĘ SENT

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o tym, czy przesyłka zawiera towary określone w Ustawie SENT oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy (dalej „Towary wrażliwe”).
2. Jeżeli przesyłka zawiera Towary wrażliwe, Zleceniodawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem przewozu, do przekazania Zleceniobiorcy numeru referencyjnego oraz klucza dostępu.
3. Zleceniodawca rejestruje, uzupełnia i aktualizuje zgłoszenia w przypadku przewozu towarów określonych w Ustawie SENT oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie Ustawy SENT, zgodnie z art. 5 ust.4, art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 Ustawy SENT.
4. Zleceniodawca realizować będzie zadania określone w ust. 3 powyżej w oparciu o dane udostępnione przez Zleceniobiorcę w systemie informatycznym Zleceniodawcy (e-mail). Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu informatycznego Zleceniodawcy (e-mail) danych zgodnie z art. 5 ust.4, art. 6 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy SENT w szczególności obejmujących:
a) pełne dane Przewoźnika faktycznie dokonującego przewozu, zawierające w szczególności, imię, nazwisko lub nazwę Przewoźnika, adres zamieszkania lub jego siedziby, numer NIP,
b) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o ile są wymagane,
c) danych trasy: numerów rejestracyjnych pojazdu oraz planowanych dat załadunku i rozładunku, jak również numer telefonu kontaktowego do kierowcy,
d) numeru telekomunikacyjnego urządzenia końcowego wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (SENT GEO), służące do monitorowania trasy przewozu towaru albo urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego przez Przewoźnika (dalej jako „Urządzenie geolokalizacyjne”),
e) numer telefonu lub adres e-mail, na który trafiać będą powiadomienia o problemach z geolokalizacją,
f) zaplanowania podejmowanych oraz dostarczanych przesyłek na konkretne trasy,
g) dodatkowych informacji wymaganych od przewoźnika faktycznego w razie przewozu Towarów wrażliwych, które mogą być wymagane w przypadku zmiany Ustawy albo wydania / zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy,
5. Zleceniodawca nie odpowiada za prawidłowość danych przekazanych przez Zleceniodawcę oraz za opóźnienia w ich rejestracji.
6. Przewoźnik upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania czynności administracyjnych polegających na wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgodnie z przepisami Ustawy SENT, na podstawie informacji przekazanych przez Zleceniobiorcę, w zakresie obejmującym czynności opisane w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu. Zleceniodawca upoważniony jest do żądania sporządzenia oraz doręczenia mu przez Zleceniobiorcę odrębnego upoważnienia w tym zakresie w formie pisemnej, udzielonego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu według wzoru określonego w Załączniku nr 10 do Umowy.
7. W przypadku opóźnienia realizacji zlecenia powodującego utratę ważności nadanego numeru referencyjnego dot. przewozu towarów wrażliwych, Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę o konieczności uzyskania kolejnego numeru referencyjnego dla przewozu przynajmniej na 24 godziny przed utratą ważności numeru referencyjnego.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zleceniodawcy o każdej zmianie danych dotyczących przewozu wymagającej aktualizacji zgłoszenia przewozu towarów monitorowanych przez Zleceniobiorcę, na podstawie Ustawy SENT oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności zmianie numeru rejestracyjnego środka transportu, miejsca i daty rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju, planowanej daty zakończenia przewozu czy numeru dokumentu przewozowego.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Fakturę należy wystawić na: JASTIM Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa NIP: 526-24-99-368 (VAT NO: PL 5262499368). 
2. Płatność zostanie zrealizowana w walucie EUR lub PLN. Faktura musi być wystawiona zgodnie z wytycznymi podanymi na zleceniu w polu „uwagi dodatkowe”.
 3. Fakturę należy dostarczyć na adres oddziału zlecającego transport wraz z kompletem dokumentów tj. potwierdzonym przez odbiorcę przesyłki listem przewozowym oraz dokumentami WZ w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W innym przypadku zastrzegamy sobie prawo do potrącenia 50% sumy należności lub wydłużenia terminu płatności do 90 dni.
4. Przewoźnik zobowiązuje się wystawić fakturę VAT za realizację zlecenia w miesiącu rozładunku. 
5. Na fakturze należy umieścić numer zlecenia transportowego (nie akceptujemy faktur zbiorczych). 
6. Strony uzgadniają płatność za zlecenie transportowe przelewem na konto Przewoźnika, wskazane w treści faktury VAT. W przypadku zmiany numeru konta Przewoźnik jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę. 
7. Jako datę dokonania płatności Strony ustalają datę obciążenia rachunku JASTIM Sp. z o.o. 
8. JASTIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizowania należnych płatności w pierwszy dzień roboczy tygodnia (jeżeli termin płatności wypada na dowolny dzień w tygodniu A, płatność zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego w tygodniu B) pod warunkiem otrzymania płatności od swojego zleceniodawcy. 
9. Bez uprzedniej pisemnej zgody JASTIM Sp. z o.o., Przewoźnik nie dokona cesji, ani w inny sposób nie przeniesie, ani nie obciąży jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w jakiejkolwiek części. 
10. Kopie faktur Przewoźnika nie będą odsyłane.
11. Termin płatności będzie liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów.
12. W przypadku niezgodności faktury z warunkami zlecenia, braku numeru zlecenia na fakturze, faktura zostanie odesłana do skorygowania błędów.
13. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 12.04.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1018) zapłata za usługę nastąpi po potwierdzeniu, że wskazany na fakturze rachunek należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście.

IX. DOTYCZY ZLECEŃ Z MIEJSCEM DOSTAWY POZA UE:

Warunkiem zapłaty za transport jest dostarczenie oryginalnej, podbitej na granicy UE karty nr 3 (z żółtym paskiem). Brak tego dokumentu skutkować będzie obciążeniem Przewoźnika kwotą podatku VAT, którego JASTIM Sp. z o.o. nie będzie mógł odliczyć.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Każdego przedsiębiorcę posiadającego środki transportu drogowego obowiązuje:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 01.62.627 , a szczególnie Tytuł V – Środki finansowe, Dział I – Przepisy ogólne, Dział II – Opłaty za korzystanie ze środowiska. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z d.14.10.2008 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na (Dz. U. 08.196.1217 ).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony względem osób, których dane zostały przez nich udostępnione w Umowie przewozu zobowiązują się do wykonywania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W celu wykonania zobowiązania, o jakim mowa powyżej Strony zobowiązują się do: 
a) przekazania osobom, których dane zostały udostępnione, klauzul informacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia udostępnienia danych osobowych do Strony, 
b) przekazania Stronie pisemnego potwierdzenia otrzymania informacji, o jakiej mowa  powyżej, przez osoby, których dane zostały udostępnione, na każde żądanie Strony,  w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty otrzymania żądania.

3. O ile okaże się to niezbędne, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.

XII. INNE

1. Wszelkie dane zawarte w zleceniu transportowym jak również wszelkie informacje dotyczące spółki JASTIM Sp. z o.o. pozyskane przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji zlecenia lub w związku z jego realizacją są poufne i nie mogą być one wykorzystane lub rozpowszechniane przez Zleceniobiorcę do jego własnych celów, podmiotów z nim powiązanych lub też jakichkolwiek innych podmiotów. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, by ten obowiązek był przestrzegany również przez kierowców i osoby z pomocą których Zleceniobiorca wykonuje usługi stanowiące podmiot Umowy. Naruszenie powyższego upoważnia JASTIM Sp. z o.o. do nałożenia na Przewoźnika kary umownej w wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. JASTIM Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej .

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż w okresie trwania umowy zlecenia transportowego, jak i 3 lata po jego zakończeniu nie podejmie działań handlowych i operacyjnych w stosunku do kontrahenta JASTIM Sp. z o.o. oraz nie udostępni informacji osobom trzecim. W przypadku nie zastosowania się do powyższej klauzuli, JASTIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000 PLN za każdy przypadek takiego naruszenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez JASTIM Sp. z o.o., Przewoźnik / Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczyć odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Niedostarczenie takiej odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni będzie traktowane jako uznanie reklamacji.

3. Zleceniobiorca, w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody w przewozie, zobowiązany jest na prośbę Zleceniodawcy:
a) zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela w terminie do 7 dni od dnia przekazania prośby przez Zleceniodawcę
b) przekazać Zleceniodawcy numer, pod którym szkoda została zarejestrowana przez Ubezpieczyciela Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania prośby o zgłoszenie szkody przez Zleceniodawcę
c) dostarczyć do Zleceniodawcy w terminie do 21 dni od dnia przekazania prośby przez Zleceniodawcę dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, w szczególności:
Zapisu z tachografu z całego okresu przewozu objętego niniejszym zleceniem
Szczegółowy zapis z GPS z całego okresu objętego niniejszym zleceniem
Pisemne oświadczenie kierowcy dotyczące wykonywanego przewozu, w tym powstania szkody i jej rozmiaru
Kopii dowodów rejestracyjnych pojazdu
Kopii dokumentów kierowcy potwierdzających uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy
Kopii umowy zawartej przez Zleceniobiorcę z kierowcą
Nie dochowanie któregokolwiek z powyższych zobowiązań uprawnia Zleceniodawcę do naliczania kary umownej w wysokości uzgodnionego frachtu za każde naruszenie

4. W przypadku zleceń wykonywanych z terytorium Republiki Federalnej Niemiec, albo do tego kraju lub tranzytem przez terytorium Niemiec, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań finansowych i innych obowiązków wynikających z obowiązującej w tym kraju ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skrócie MiLOG). W przypadku, gdy Zleceniobiorca zatrudni Podwykonawców do wykonania niniejszego zlecenia, Zleceniobiorca gwarantuje, że również jego podwykonawcy będą przestrzegać przepisów MiLOG i odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. Zleceniobiorca zrekompensuje lub zwolni Jastim Sp. Z o .o. ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami osób trzecich, grzywnami lub karami nałożonymi przez władze publiczne z powodu nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców przepisów MiLOG.

5. W przypadku zleceń wykonywanych z terytorium Francji, albo do tego kraju oraz przewozów kabotażowych na terytorium Francji Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań finansowych i innych obowiązków wynikających z obowiązującej w tym kraju ustawy o płacy minimalnej ( LOI MACRON). W przypadku, gdy Zleceniobiorca zatrudni Podwykonawców do wykonania niniejszego zlecenia, Zleceniobiorca gwarantuje, że również jego podwykonawcy będą przestrzegać przepisów LOI MACRON i odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. Zleceniobiorca zrekompensuje lub zwolni Jastim Sp. Z o .o. ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami osób trzecich, grzywnami lub karami nałożonymi przez władze publiczne z powodu nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców przepisów LOI MACRON.

6. zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z polityką środowiskową, polityką jakości i akceptuje wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonywanych usług, które są opublikowane na stronie internetowej JASTIM Sp. z o.o. www.jastim.pl

7. Dane powierzone do przetwarzania w ramach realizacji zlecenia, będą przetwarzane zgodnie z zapisami Polityki Prywatności danych osobowych Jastim Sp. Z o. o., która stanowi integralną część zlecenia, z którym Zleceniobiorca zapoznał się i przystępując do realizacji zlecenia, akceptuje. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie www.jastim.pl.  Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych  (RODO) z dnia 25.05.2018 informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Jastim Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 144. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@jastim.pl

8. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie oświadczają, że niniejsze zlecenie przewozowe stanowi część umowy przewozu, której treścią są również postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Przewozu (OWUP), polityki prywatności oraz dokumentu RODO znajdujące się na stronie internetowej zleceniodawcy pod adresem www.jastim.pl. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy oraz zasadami realizacji przewozu.